အမြတ်နက်ရှိုင်းသောကျန်များနှင့်ရှင်းလင်းအတွေးအခေါ်

Transcendental တှေးတောဆငျခွနှင့်အတူ