ມີປະລິນຍາໂທໃນວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ ມີການຝຶກງານທີ່ມີຄ່າຈ້າງໃນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ

ເບິ່ງວິດີໂອຂອງພວກເຮົາ: