دستیابی به تو پتانسیل شغلی

کارفرمایان بالا به دانشگاه مدیریت Maharishi مراجعه می کنند تا کارآموزان آموزش حرفه ای نرم افزار را استخدام کنند

1000+

شرکای تجاری تشخیص کالیبراسیون دانشجویان ما.

$80,000

میانگین نرخ شروع برای کارآموزی پرداخت می شود

98%

میزان موفق شدن کارآموزی پرداخت شده