Tùy chọn chương trình của MSCS

Hiện tại có ba lựa chọn có thể tham gia cho các sinh viên không phải người Mỹ để lấy bằng MS về Khoa học Máy tính