Điều Kiện Để Tốt Nghiệp

cho bằng thạc sĩ khoa học về khoa học máy tính

Để tốt nghiệp với bằng Thạc sĩ Khoa học Máy tính, sinh viên phải hoàn thành thành công tất cả các yêu cầu đối với bằng Thạc sĩ.