Lỗi thi lập trình thường gặp

Dưới đây là danh sách các lỗi phổ biến mà học sinh đã phạm phải trong các kỳ thi trước.
Bạn sẽ không nhận được tín dụng cho câu trả lời mà phạm phải bất kỳ lỗi nào trong số này!