พักผ่อนอย่างลึกล้ำและการคิดที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ด้วยการทำสมาธิล่วงพ้น