ข้อกำหนดในการสำเร็จการศึกษา

สำหรับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ในการจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์นักเรียนจะต้องสำเร็จตามข้อกำหนดทั้งหมดสำหรับการศึกษาระดับปริญญาโท