గ్రాడ్యుయేషన్ అవసరాలు

కంప్యూటర్ సైన్స్లో మాస్టర్ ఆఫ్ సైన్స్ డిగ్రీ కోసం

కంప్యూటర్ సైన్స్లో ఒక MS తో పట్టభద్రులయ్యేందుకు, విద్యార్థులు మాస్టర్ డిగ్రీ కోసం అన్ని అవసరాలను విజయవంతంగా పూర్తి చేయాలి.