ကွန်ပျူတာပညာရှင်များ မာစတာရဲ့အစီအစဉ် ျခံဳငံုသံုးသပ္မႈ

နိုင်ငံတကာနှင့်အမေရိကန်ကျောင်းသားများအဘို့ထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်