ဘုံ Programming စာမေးပွဲအမှားများ

ဤတွင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများယခင်စာမေးပွဲများအတွက်ကျူးလွန်ခဲ့ကြကြောင်းဘုံအမှားအယွင်းများများစာရင်းကိုဖြစ်ပါတယ်။
သင်တို့သည်ဤအမှားများကိုမဆိုကတိပြုထားတဲ့အဖြေကိုမအကြွေးကိုလက်ခံရရှိမည်!