Төгсөлтийн шаардлагууд

Компьютерийн ухааны шинжлэх ухааны магистрын зэрэгтэй

MS-ийн компьютерийн шинжлэх ухааны докторын зэрэгтэй төгсөхийн тулд оюутнууд Мастерын зэрэг бүх шаардлагыг амжилттай дүүргэх ёстой.