Төгсөлтийн шаардлагууд

Компьютерийн ухааны шинжлэх ухааны магистрын зэрэгтэй

Компьютерийн шинжлэх ухааны магистрын зэрэгтэй төгсөхийн тулд оюутнууд магистрын зэрэгт тавигдах бүх шаардлагыг амжилттай бөглөх ёстой.