Манай төлбөрийн өвөрмөц төлөвлөгөө нь эрэлт ихтэй ажил мэргэжил рүү шилжихэд хялбар болгодог

  • Хөтөлбөрт ердөө 5,000 доллараар орно уу
  • Сургалтын практик сургалтын үеэр олсон орлогоос сургалтын төлбөрөө буцааж төлнө үү
  • Оюутны өртэй төгсөх