Мэдээллийн шинжлэх ухааны сургалтуудыг санал болгож байна