അയോവയിലെ ഫെയർഫീൽഡിലെ ജീവിതം

ഞങ്ങൾ വൈവിധ്യത്തെ ആഘോഷിക്കുന്ന സുരക്ഷിതവും ആരോഗ്യബോധവും പുരോഗമനവുമായ കമ്മ്യൂണിറ്റി

മിഡ്വെയ്റ്റിലെ "സാംസ്കാരിക ഒയാസിസ്" എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഫെയർഫീൽഡ് ഒരു മൾട്ടി സാംസ്കാരിക, ബഹുരാഷ്ട്രസംഭാവനകളുള്ള ഭക്ഷണശാലകൾ, അവാർഡ് നേടിയ വിദ്യാലയങ്ങൾ, ഹെൽത്ത് സ്പാകൾ, ഒരു ഊർജ്ജസ്വലമായ കല.

നൂറ് ആളുകളുടെ ജനസംഖ്യയുള്ള ഫെയർ ഫീൽഡ് താമസിക്കുന്നതിനായി സുരക്ഷിതവും സൌഹൃദവുമായ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.

സംഗീത ഉത്സവങ്ങൾ, നാടക പരിപാടികൾ, കലാപരിപാടികൾ എന്നിവ ഈ നഗരത്തിലുണ്ട്. നിരവധി പാർക്കുകൾ, തടാകങ്ങൾ, നടപ്പാതകൾ ഉണ്ട്. വലിയ സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സും നീന്തൽക്കുളവുമുണ്ട്.