മഹർഷി ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി
കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ മാസ്റ്റര് ഓഫ് സയൻസ്

കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊഫഷണൽസ് പ്രോഗ്രാംSM

ആശയവിനിമയത്തിലേർപ്പെടാം

ഞങ്ങൾ നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടിയിരിക്കുന്നു

വടക്കൻ വടക്കെ നാലാമത് സെന്റ്.
ഫെയർഫീൽഡ്, അയോവ, യുഎസ്എ യുഎസ്എ

യുഎസ്എ: + 1-641-472
ടോൾ ഫ്രീ: (800) 532-4956

ഇമെയിൽ: csadmissions@miu.edu

ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞങ്ങളെ പിന്തുടരുക: