മഹർഷി ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി
കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ മാസ്റ്റര് ഓഫ് സയൻസ്

കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊഫഷണൽസ് പ്രോഗ്രാം

ആശയവിനിമയത്തിലേർപ്പെടാം

ഞങ്ങൾ നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടിയിരിക്കുന്നു

MIU ലൊക്കേഷൻ ഇതാണ്:

വടക്കൻ വടക്കെ നാലാമത് സെന്റ്.
ഫെയർഫീൽഡ്, അയോവ, യുഎസ്എ യുഎസ്എ

യുഎസ്എ: + 1-641-472

ഇമെയിൽ: admissionsdirector@miu.edu

ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞങ്ങളെ പിന്തുടരുക:

3 + 5 =?