ການພັກຜ່ອນຢ່າງເລິກເຊິ່ງແລະການຄິດຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ

ມີການສະຕິປັນຍາ Transcendental