ບັນລຸເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານ Potential Potential

ນາຍຈ້າງຊັ້ນນໍາຫັນໄປຫາມະຫາວິທະຍາໄລນານາຊາດ Maharishi ເພື່ອຮັບສະໝັກນັກຮຽນນັກພັດທະນາຊອບແວ

1000+

ບໍລິສັດຮັບຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງນັກຮຽນຂອງພວກເຮົາ

$94,000

ອັດຕາການເລີ່ມຕົ້ນສະເລ່ຍສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມການປະຕິບັດຫຼັກສູດທີ່ຈ່າຍ

98%

ອັດຕາຄວາມສໍາເລັດຂອງການຈັດວາງການຝຶກອົບຮົມການປະຕິບັດຫຼັກສູດທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ