Requirements Graduation

ສໍາລັບປະລິນຍາໂທວິທະຍາສາດໃນວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ

ຈົບການສຶກສາກັບ MS ໃນວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ, ນັກຮຽນຕ້ອງປະຕິບັດຄວາມຕ້ອງການທັງຫມົດສໍາລັບລະດັບປະລິນຍາໂທ.