Requirements Graduation

ສໍາລັບປະລິນຍາໂທວິທະຍາສາດໃນວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ

ເພື່ອຈະຈົບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ MS ໃນວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ, ນັກສຶກສາຕ້ອງປະສົບຜົນ ສຳ ເລັດໃນທຸກໆຂໍ້ ກຳ ນົດຂອງລະດັບປະລິນຍາໂທ.