ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ແຜນການຈ່າຍສະເພາະ ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍສໍາລັບນັກສຶກສາສາກົນເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ

  • ກະລຸນາໃສ່ໂປແກຼມນ້ອຍພຽງແຕ່ $ 4,000
  • ຈ່າຍຄືນຄ່າທໍານຽມຫຼັກສູດຈາກລາຍໄດ້ໃນລະຫວ່າງການຝຶກອົບຮົມການປະຕິບັດຫຼັກສູດຂອງທ່ານ
  • ຈົບການສຶກສາທີ່ບໍ່ມີຫນີ້ສິນຂອງນັກຮຽນ