ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ແຜນການຈ່າຍສະເພາະ ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍສໍາລັບນັກສຶກສາສາກົນເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ

  • ກະລຸນາໃສ່ໂປແກຼມນ້ອຍພຽງແຕ່ $ 3,000
  • ຈ່າຍຄືນຄ່າທໍານຽມແນ່ນອນຈາກລາຍໄດ້ໃນລະຫວ່າງການຝຶກງານຂອງທ່ານ
  • ຈົບການສຶກສາທີ່ບໍ່ມີຫນີ້ສິນຂອງນັກຮຽນ