ແຜນການຈ່າຍເງິນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍທີ່ຈະປ່ຽນໄປສູ່ອາຊີບທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງ

  • ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການພຽງແຕ່ 5,000 ໂດລາ
  • ຈ່າຍຄືນຄ່າທໍານຽມຫຼັກສູດຈາກລາຍໄດ້ໃນລະຫວ່າງການຝຶກອົບຮົມການປະຕິບັດຫຼັກສູດຂອງທ່ານ
  • ຈົບການສຶກສາທີ່ບໍ່ມີຫນີ້ສິນຂອງນັກຮຽນ