ມີປະລິນຍາໂທໃນວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ ກັບການຝຶກງານທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ

ເບິ່ງວິດີໂອຂອງພວກເຮົາ: