Èske w sou bon chemen an?

Lè w deside ale nan MIU, w ap pran yon gwo desizyon. Non sèlman akademik yo se premye klas, men gen tou fakilte ki bay sipò, kò etidyan, ak anplwaye ki pare pou ede nenpòt ki lè. Yo konprann pwoblèm yo ap fè fas ak etidyan entènasyonal k ap etidye lwen lakay yo. Akademisyen yo fleksib tou:

De Pista Antre pou Pwogram MSCS

Tout elèv ki aksepte nan pwogram MSCS la oblije gen yon diplòm bakaloreya nan Syans Enfòmatik oswa yon domèn ki gen rapò, ak omwen 12 mwa eksperyans travay nan pwogramasyon apre yo fin ranpli diplòm bakaloreya ou. Apre yo rive sou lakou lekòl la, yo pral teste chak elèv pou detèmine si wi ou non Preparasyon oswa nan Dirèk Track se pi bon pou yo.

Compro School Lobby

Preparasyon Track

Egzijans pou rantre

Jounal Preparasyon Track se pou aplikan ki ka pwograme nan yon langaj pwosedi kontanporen (C, C++, C# oswa Java, elatriye), men ki bezwen rafrechi oswa amelyore konesans yo nan Syans Enfòmatik debaz, ki gen ladan pwogramasyon OO, Java ak estrikti done.

Elèv ki aksepte yo ki pase tès Pre-Preparatory sou lakou lekòl la, ka antre nan Preparatory Track la. Track sa a PA yon ranplasan pou kouvèti konplè sijè sa yo ke elèv yo dwe konplete pandan kou bakaloreya.

Yo afiche yon echantiyon egzamen ki kalifye pou ede etidyan potansyèl yo evalye preparasyon yo pou etidye nan pwogram nan.

Nouvo elèv yo dwe pase egzamen kalifikasyon preparasyon pou yo ka kontinye nan pwogram MSCS la. Moun ki fè byen nan tès sa a ka fè tès tou pou antre nan Direct Track la. Nenpòt moun ki pa pase egzamen kalifikasyon Preparatory Track la p ap kontinye nan pwogram nan, men li ka reaplike pita lè yo fin ranpli kondisyon pou antre yo.

Gade echantiyon egzamen kalifye > (menm jan ak tès pwogramasyon yo pran pandan pwosesis aplikasyon an)

Dirèk Track

Dirèk pou antre dirèk Track

Jounal Dirèk Track se pou elèv ki gen anpil eksperyans pwofesyonèl oswa akademik ki sot pase nan pwogram OO, estrikti done (ekivalan a kou ki dekri nan Katalòg Inivèsite Entènasyonal Maharishi), ak lang nan pwogram Java. Elèv ki gen yon dènye bakaloreya (oswa metriz) nan Syans Enfòmatik oswa yon domèn ki gen rapò, ansanm ak enjenyè Java ki gen eksperyans, ta dwe kalifye pou Direct Track la. Elèv sa yo ap bezwen tou pase yon tès pre-Direct Track apre yo fin pase tès pre-Preparatory sou lakou lekòl la.

Yon echantiyon Egzamen kalifikasyon Direct Entry Track afiche sou Entènèt pou ede potansyèl elèv yo evalye preparasyon yo pou Direct Track la.

Gade echantiyon tras dirèk egzamen an >

Remak: Chak elèv pral pran egzamen kalifikasyon lè yo rive sou lakou lekòl la pou verifye kalifikasyon pou antre pou chak track.

nouvo Vwayaj rekritman nan W. ak N. Afrik 7-22 desanm

> Gade detay epi rezève tikè gratis ou a

(Kounye a, tikè disponib pou tout 5 evènman yo)

TAN DATAN ENTÈVI YON ANBASADE AMERIKEN AK TAN PWOSESISMAN APLIKASYON MSCS

Nou te jwenn ke anpil peyi gen dat entèvyou trè reta. Tanpri gade Tan Datant Randevou Visa (state.gov) pou chèche konnen kantite tan pou w jwenn yon dat entèvyou pou peyi/vil ou.

Si tan entèvyou a ap tann plis pase 2 mwa, nou ankouraje w pou w aplike epi ranpli aplikasyon w la imedyatman, menm si w ap planifye pou w aplike pou yon antre nan lavni. Nan fason sa a ou ka ranpli pwosesis aplikasyon an, jwenn I-20 ou, epi answit jwenn yon dat entèvyou. Ou dwe gen yon I-20 pou jwenn dat entèvyou a. Si dat la pi bonè pase ou fè plan pou vin Ozetazini, ou ka toujou ranvwaye dat arive ou yon fwa ou jwenn viza a. Nou ta jis ba ou yon nouvo I-20 pou dat antre ou planifye pou vini an.

Pou kesyon konsènan enfòmasyon sa yo, tanpri kontakte biwo admisyon nou an nan admissionsdirector@miu.edu.

Poze tèt ou 4 Kesyon sa yo:

  1. Èske w gen yon bakaloreya nan yon domèn teknik? Wi oswa Non?

  2. Èske ou te gen bon nòt nan diplòm bakaloreya ou a? Wi oswa Non?

  3. Èske ou gen omwen 12 mwa eksperyans travay aplentan, peye kòm yon pwomotè lojisyèl apre diplòm bakaloreya ou a? Wi oswa Non?

  4. Èske w disponib pou vin Ozetazini pou fè kou (pwogram sa a pa disponib sou Entènèt)? Wi oswa Non?

Si w reponn 'wi' pou tout kesyon ki anwo yo, ou ka aplike (Malgre ke sa a pa garanti ke yo pral aksepte ou.)