گزینه های برنامه MSCS

در حال حاضر سه گزینه امکان پذیر برای دانشجویان غیر آمریکایی وجود دارد تا MS را در علوم رایانه به کار گیرند