دستیابی به تو پتانسیل شغلی

کارفرمایان برتر برای استخدام کارورزان توسعه دهنده نرم افزار به دانشگاه بین المللی ماهاریشی مراجعه می کنند

1000+

شرکای تجاری تشخیص کالیبراسیون دانشجویان ما.

$90,000

میانگین نرخ شروع برای کارآموزی پرداخت می شود

98%

میزان موفق شدن کارآموزی پرداخت شده