CPT

آموزش عملی درسی (CPT) یک دوره آموزشی دانشجویی (کارآموزی) با حقوق است که تا 24 ماه در یک توافق همکاری بین کارفرمایان ایالات متحده و MIU در دسترس است. مرکز شغلی علوم کامپیوتر MIU با بیش از 1000 شرکت که CPT را تأیید می کنند، روابط برقرار کرده است.

شرکت در این برنامه یک نیاز آکادمیک برای بین المللی ها در برنامه کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر است و از دانشجو برای هزینه های زندگی و پرداخت MIU برای تحصیلی که دریافت می کند حمایت مالی می کند. تکمیل این برنامه منجر به دریافت مدرک کارشناسی ارشد در علوم کامپیوتر می شود. بیشتر بدانید اینجا کلیک نمایید.