خطاهای آزمون برنامه نویسی مشترک

در اینجا یک لیست از اشتباهات رایج است که دانش آموزان در امتحان های قبلی مرتکب شده اند.
شما برای پاسخی که هیچ کدام از این خطاها را مرتکب نمی شود اعتبار دریافت نمی کنید!