فرم پیشنهاد

فیلدهای مورد نیاز *


نام متقاضی


به ارزیابی کننده

مدیر پذیرش از ارزیابی شما از این متقاضیل قدردانی می کند. لطفا به طور خاص به آن پاسخ دهید، زیرا این امر به میزان قابل توجهی در ارزیابی متقاضی برای پذیرش در دانشگاه مدیریت مهاریشی کمک خواهد کرد. وقتی این فرم را تکمیل کردید، لطفا روی دکمه ارسال کلیک کنید.

لطفا متقاضی را در مورد ویژگی های زیر ارزیابی کنید:

این متقاضی به دانشگاه مدیریت مهاریشی


لینک های کاربردی:

تاریخ ورود


بین المللی:

  • فوریه
  • ممکن است
  • اوت
  • نوامبر

ساکنان ایالات متحده و اقامت دائم:

  • فوریه
  • اوت